PR a naša ponuka

PR tlačová správa  – Public relations (PR) správa alebo vyhlásenie pre médiá je textovo, fotograficky a graficky zdokumentovaný komunikačný prostriedok, ktorý je určený pre média – tlačené – noviny a časopisy, on-line portály, rádia, televízie a ostatné médiá za účelom rozšírenia informácie s určitou hodnotou čo najväčšiemu okruhu ľudí.

Cieľom používania tlačových správ je bežné v oblasti vzťahov k verejnosti (public relations) získať tak priaznivú pozornosť médií ku klientovi PR agentúry. Ide vo väčšine prípadov o čo najširšiu publicitu pre produkty alebo podujatia. Tlačová správa poskytuje základ, na ktorom môžu novinári postaviť svoj článok. A čo môžu ešte tlačové správy oznámiť? Napríklad plánované podujatia, zmeny v manažmente, ocenenia, nové produkty a služby, finančné výsledky, prehlásenia atď.

PR tlačová správa sa preto odlišuje od novinového článku. Tento je zostavený z faktov spracovaných novinárom a uverejnený v médiách, kým tlačová správa je vytvorená tak, aby novinárov povzbudila k napísaniu článkov o danej téme. Tlačová správa je v princípe viac ovplyvnená pocitmi autora.

Tvorcami PR tlačových správ sú predovšetkým reklamné agentúry a tie ich pripravujú pre svojich klientov, ale v mnohokrát sa v médiách neobjavia. Niekedy je príčinou to, že prídu v nevhodný čas napr. pred uzávierkou a redaktor nemá čas sa  venovať jej úprave – apretácii alebo tlačové správy sú veľmi dlhé, zložité a preto až nepoužiteľné, tiež priložené obrázky sú nevhodné, tiež nie je jasný ich pôvod – autor. Správa je tiež mnohokrát považovaná za reklamu, a to aj taká čo ozaj nemá nič s ňou spoločné. Ale je to názor redaktora a vaša správa končí v e-koši, nedostane sa v redakcii už ani na iné oddelenie.

PONUKA
Preto je výhodnejšie poslať tlačovú správu k nám a oslovíte tým podstatne viac potencionálnych užívateľov, ako keď je správa umiestnená „v redakčnom v  e-koši“. Tiež sa venujeme vašej tlačovej správe tak, aby bola čo najpríťažlivejšie upravená, fotografie  aby boli čo najkrajšie najvýstižnejšie. Tieto po vašom súhlase zaradíme do profesionálnej fotobanky MULTIMEDIA PRESS.SK. 

Naša ponuka je výhodná pre aj spoločnosti, ktoré produkujú kvalitné slovenské výrobky alebo ponúkajú zaujímavé služby. Aj mestské úrady a župy či samosprávne kraje by mali viac prostredníctvom PR tlačových správ viac propagovať výsledky svojej práce. Aj menšia reklama na viacerých miestach je prínosom, ušetrí finančné prostriedky ako veľká jednorazová investícia.

Pošlite nám svoj kontakt cez Newsletter, radi uverejníme vaše prvé dve tlačové správy zdarma. 

Dnes ide viac už o racionálny postup a organizácie by mali viac komunikovať so svojimi potencionálnymi a reálnymi spotrebiteľmi a klientmi viac priamo a cez internet. Napríklad aj bez printových médií. Priamo prostredníctvom svojich tlačových správ, fotografií, videa. Samozrejme, aby mali na zreteli, že aj toto by malo mať ucelenú formu, údaje musia byť uložené tak, aby nestrácali kontinuitu, boli dostupné a vhodne prepojené – zlinkované.